Popularne cytaty o miłości szczęśliwej i nieszczęśliwej – lista cytatów

Cytaty o miłości szczęśliwej i cytaty o miłości nieszczęśliwej

Miłość to uczucie, które potrafi zmienić bardzo wiele w naszym życiu. Każda miłość jest trochę inna i różni się w zależności od naszego wieku, doświadczeń czy miejsca narodzin. Już od wieków ludzie próbują opisać miłość stąd jest mnóstwo ciekawych cytatów o miłości, każdy autor to trochę inne podejście.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze według nas cytaty o miłości – pisarze, poeci, znane osoby. W pierwszej części znajdują się sentencje opisujące miłość, w drugiej zaś cytaty o nieszczęśliwej miłości, często bez wzajemności. Z pewnością każdy znajdzie cytat, który najlepiej będzie opisywał jego przeżycia.

Cytaty o miłości szczęśliwej

Cytaty o miłości szczęśliwej to krótkie wypowiedzi, które opisują piękno, radość i spełnienie płynące ze wzajemnego uczucia. Wyrażają one głębokie emocje i celebrują moc prawdziwej miłości. Często porównują ją do najpiękniejszych rzeczy na świecie, takich jak słońce, kwiaty czy śpiew ptaków.

Popularne cytaty

Vincent van Gogh: „Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.”

Oscar Wilde: „Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń.”

Oscar Wilde: „Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny.”

Stefan Żeromski: „Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.”

Mian Mian: „Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trze­ciego papierosa.”

William Wharton: „Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mis­trzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na – trafiłaś do nieba za życia.”

św. Paweł z Tarsu: „Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.”

Konstanty Ildefons Gałczyński: „Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.”

Andrzej Sapkowski: „O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słod­ka i ma kształt. Spróbuj zde­finiować kształt gruszki.”

Antoine de Saint-Exupéry: „Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.”

 Antoine de Saint-Exupéry: „Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz.”

 Antoine de Saint-Exupéry: „Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.”

 Antoine de Saint-Exupéry: „Praw­dzi­wa miłość zaczy­na się tam, gdzie nicze­go już w za­mian nie oczekuje.”

Napoleon Bonaparte: „Miłość to głupo­ta ro­biona we dwoje.”

 Jan Sztaudynger: „W miłości właśnie cenię niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem”.

Anatol France: „Nieśmiałość jest wielkim grzechem przeciw miłości.”

Bertold Brecht: „Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać – a nie otrzymywać.”

Kremer: „Miłość jest znalezieniem siebie zewnątrz siebie.”

Tom T. Hall: „Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci; jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek.”

Sauvajon: „Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.”

Dr Davis Viscott: „Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce.”

Walter Scott: „Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła.”

Oskar Wilde: „Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłością kobiety. Kobiety zawsze pragną być ostatnim romansem mężczyzny.”

Michał Anioł: „Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.”

Musset: „Kobieta wybaczy Ci wszystko, oprócz jednego: że jej nie kochasz.”

Aleksander Świętochowski: „Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca.”

Honore de Balzac: „W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciw potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu.”

Iason Evangelu: „W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę.”

Erich Osterfield: „Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy jest kochana.”

Paul Ernst: : „Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej.”

Johann Heinrich Pestalozzi: „Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.”

Ludwika Godlewska: „Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a kobiecie przez uszy.”

Karl Jaspers: „Tylko ten, kto kocha, widzi, co jest prawdziwe w człowieku.”

Jackson Brown: „Udane małżeństwo zależy od dwóch rzeczy: od znalezienia właściwej osoby i od bycia właściwą osobą.”

Lew Tołstoj: „Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.”

Erich Fromm: „Niedojrzała miłość mówi: 'Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję’. Dojrzała miłość mówi: 'Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham’.”

Haruki Murakami: „Chciałam się zakochać w kimś przystojniejszym, ale zakochałam się w tobie. Nic na to nie poradzę.”

Cersei (Gra o Tron): „Miłość to trucizna. Jej smak jest słodki, ale zabije cię niezawodnie”

Paulo Coelho: „Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości.”

Paulo Coelho: „[…] miłość po prostu jest. Bez definicji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po prostu kochaj.”

Paulo Coelho: „Jak mam rozpoznać swoją Drugą Połowę?
Nie bojąc się ryzyka. Ryzyka porażki, odrzucenia, rozczarowań.
Nigdy nie wolno nam rezygnować z poszukiwania Miłości. Ten, kto przestaje szukać, przegrywa życie.”

Paulo Coelho: „[…] miłość nie daje i nigdy nie dawała szczęścia. Wręcz przeciwnie, zawsze jest niepokojem, polem bitwy, ciągiem bezsennych nocy, podczas których zadajemy sobie mnóstwo pytań, dręczą nas wątpliwości. Na prawdziwą miłość składa się ekstaza i udręka.”

Wincenty Styś: „Miłość: spa­cer. Małżeństwo: for­sowny marsz.”

Jan Paweł II (Karol Wojtyła): „Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie.”

Michaił Afanasjewicz Bułhakow: „Któż to po­wie­dział, że nie ma na świecie praw­dzi­wej, wier­nej i wie­cznej miłości? A niechże wyrwą te­mu kłam­cy je­go plu­gawy język!”

Henryk Sienkiewicz: „Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można.”

François Rene de Chateaubriand: „Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą.”

Thomas Merton: „Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność.”

Selma Lagerlöf: „Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w szczęściu.”

Zbigniew Trzaskowski: „Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swą miłość, lecz tylko o to, by kochać coraz lepiej.”

Sigrid Undset: „Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać.”

Marie von Ebner-Eschenbach: „W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym.”

Jiddu Krishnamurti: „W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory.”

Mahatma Gandhi: „Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.”

Theodor Fontane: „Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca.”

Stanisław Jerzy Lec: „Człowiekowi potrzebni odbiorcy uczuć — inaczej serce pęka.”

Luís de Camões: „Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.”

Erich Fromm: „Niedoj­rzała miłość mówi: kocham cię, po­nieważ cię pot­rze­buję. Doj­rzała mówi: pot­rze­buję cię, po­nieważ cię kocham.”

Stephenie Meyer: „Przez wszys­tkie te ty­siącle­cia ludziom nie udało się roz­gryźć za­gad­ki, jaką jest miłość. Na ile jest sprawą ciała, a na ile umysłu? Ile w niej przy­pad­ku, a ile przez­nacze­nia? Dlacze­go związki dos­ko­nałe się roz­pa­dają, a te po­zor­nie niemożli­wie trwają w naj­lep­sze? Ludzie nie zna­leźli od­po­wie­dzi na te py­tania i ja też ich nie znam. Miłość po pros­tu jest al­bo jej nie ma.”

Cytaty o nieszczęśliwej miłości

Cytaty o nieszczęśliwej miłości poruszają ból, smutek i rozczarowanie, które towarzyszą niespełnionym uczuciom. Opisują one tęsknotę, żal i stratę związaną z brakiem wzajemności lub rozstaniem.

Popularne cytaty

Jan Twardowski: „Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.”

Jan Twardowski: „Bez jed­nej choćby ra­ny to jeszcze nie miłość.”

Jonathan Carroll: „Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć.”

Antoine de Saint-Exupéry: „Jeżeli miłość two­ja nie ma żad­nych szans, po­winieneś za­mil­knąć, bo nie na­leży mie­szać miłości z niewol­nic­twem ser­ca. Miłość, która pro­si, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczu­ciem lokajskim.”

Małgorzata Hillar: „Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości.”

Francois de la Rochefoucauld: „Łatwiej zakochać się, nie kochając, niż odkochać, kiedy się kocha.”

Erich Maria Remarque: „Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało”

François de La Rochefoucauld: „Kochająca osoba popełnia prawie zawsze ten błąd, że nie czuje, kiedy druga strona przestaje kochać.”

Stefan Kisielewski: „Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza.”

Emily Jane Brontë: „Przewodnią myślą mego życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po porostu nic wspólnego.”

Clive Staples Lewis: „Kochać, a potem utracić to, co kochaliśmy – to wpisane jest w nasza naturę. Jeśli nie potrafimy znieść utraty, pochłania nas zło.”

Carlos Ruiz Zafón: „Ktoś kiedyś powiedział, że w chwili, kiedy zaczynasz zastanawiać się, czy kochasz kogoś, przestałeś go już kochać na zawsze.”

Jan Twar­do­wski: „Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia nie jest miłością.”

Fryderyk Nietzsche: „W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna.”

Hagiwara Sakutaro: „Miłość nies­pełniona to spe­cyficzny rodzaj niena­wiści. Miej­my się na baczności przed jej ofiarą – myślącym samotnikiem.”

Wisława Szymborska: „Niech ludzie nie znający miłości szczęśli­wej twier­dzą, że nig­dzie nie ma miłości szczęśli­wej. Z tą wiarą lżej im, będzie żyć i umierać.”

Maria Dąbrowska: „Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku.”

William Somerset Maugham: „Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity.”

Hugo Dionizy Steinhaus: „Nieszczęśliwie zakochany jest jak przedsiębiorca, który wciąż dopłaca do deficytowej imprezy, żeby nie stracić tego, co już zapłacił.”

Cyprian Kamil Norwid: „Piekło to ledwie niemożność miłości”

8 thoughts on “Popularne cytaty o miłości szczęśliwej i nieszczęśliwej – lista cytatów”

  1. Pokochać drugą osobę całym sercem ,rozumem i dusza można w godzinę ,znienawidzić że nie odwzajemnia miłości – w minutę.

  2. Prawdziwą miłość nie zniszczy żaden czas, żadna przestrzeń i żadna siła i jeśli mówisz o niej w przeszłości to nigdy jej nie było.

  3. Wiele cytatów o miłości porównuje ją do sztuki, podróży czy nawet walki. Czy według autorów cytowanych w artykule istnieje jakiś wspólny mianownik dla miłości, czy każdy widzi ją inaczej?

    1. Miłość jest zjawiskiem bardzo złożonym i wielowymiarowym, co odzwierciedlają różne perspektywy przedstawione przez autorów cytowanych w artykule. Mimo że każdy z nich podchodzi do tematu miłości na swój unikalny sposób, często pojawiają się wspólne motywy takie jak poświęcenie, intensywność emocji czy transformacyjny wpływ miłości na życie. Daje to do zrozumienia, że chociaż doświadczenia miłosne mogą być różne, istnieje pewna uniwersalność w odczuwaniu głębokich więzi emocjonalnych.

  4. Hej, widzę że sporo cytatów ma pochodzenie z różnych epok i kultur. Jak myślisz, czy definicja miłości ewoluowała na przestrzeni wieków, czy raczej emocje te pozostały niezmienne? Piękne cytaty o miłości szczęśliwej i nieszczęśliwej.

    1. Doskonałe pytanie! W istocie, miłość jako emocja jest uniwersalna i niezmienna, ale sposób, w jaki ją wyrażamy i interpretujemy, ewoluuje. Różne kultury i epoki dostarczają różnorodnych perspektyw na miłość, co widzimy w cytatach różnych autorów. Te różnice w perspektywach są odzwierciedleniem zmian w społecznych i kulturowych normach związanych z miłością i widać to czytając cytaty o miłości.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.