Sporządzenie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – poradnik

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości jest etapem przygotowującym strony transakcji do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna jest bardzo istotną umową, ponieważ zabezpiecza prawa i interesy stron przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży. Jest to szczególnie istotne w kontekście nieruchomości. Warto zawsze skonsultować się z prawnikiem nieruchomości Warszawa przed zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, aby upewnić się, że zawiera wszystkie niezbędne postanowienia i w sposób prawidłowy zabezpiecza nasze interesy.

Umowa przedwstępna – po co się ją sporządza?

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości ma kilka istotnych funkcji, a także niesie ze sobą wiele konsekwencji zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. Oto niektóre z nich:

 • Zobowiązanie stron do zawarcia umowy przyrzeczonej: Strony umowy przedwstępnej zobowiązują się do zawarcia w przyszłości przyrzeczonej umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna powinna określić istotne warunki przyrzeczonej umowy sprzedaży, takie jak określenie stron, opis nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy, cena, terminy i warunki zapłaty, termin zawarcia umowy przyrzeczonej.
 • Zabezpieczenie praw i interesów stron: Umowa przedwstępna umożliwia stronom zabezpieczenie swoich praw i interesów w związku z przyszłą transakcją. Określa ona warunki i zobowiązania, co pozwala uniknąć nieporozumień i sporów w przyszłości.
 • Ustalenie warunków transakcji: Umowa przedwstępna szczegółowo określa warunki transakcji, takie jak cena, terminy płatności. Dodatkowo, strona sprzedająca może zostać zobowiązana np. do doprowadzenia nieruchomości do ustalonego stanu, wykonania określonych prac. Dzięki temu strony mają jasność co do swoich zobowiązań.
 • Bezpieczeństwo transakcji: Umowa przedwstępna daje nabywcy czas na dokładniejsze sprawdzenie nieruchomości, uzyskanie finansowania lub dopełnienie innych formalności, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji.
 • Wpływ na rynek nieruchomości: Zawarcie umowy przedwstępnej oznacza, że w czasie trwania przedwstępnej umowy sprzedaży, sprzedający zobowiązuje się do niezawierania podobnych umów z innymi potencjalnymi kupującymi.
 • Zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy: W umowie przedwstępnej można zawrzeć postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy przez każdą ze stron w określonych okolicznościach.
 • Etap przygotowawczy: Umowa przedwstępna stanowi często etap przygotowawczy do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Pomaga ona stronom w ustaleniu szczegółów i warunków transakcji. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości zawierana jest gdy nabywca przed nabyciem nieruchomości zamierza przeprowadzić badanie stanu prawnego nieruchomości, pozyskać finansowanie w postaci kredytu albo dokonać weryfikacji, czy na danej nieruchomości możliwe jest zrealizowanie planowanej przez niego inwestycji.
 • Możliwość dochodzenia wykonania umowy na drodze sądowej: W przypadku odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej przez jedną ze stron, druga strona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Orzeczenie sądu zastąpi oświadczenie strony, która uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Jest to jednak możliwe tylko, gdy umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego.

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest ważnym krokiem w procesie  sprzedaży nieruchomości. Należy zawsze dbać o to, aby umowa była sporządzona w sposób precyzyjny i jasny, zawierając wszystkie niezbędne elementy. Dlatego też zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem nieruchomości Warszawa przed jej zawarciem, aby upewnić się, że w stopniu wystarczającym chroni nasze interesy oraz zawiera wszystkie obligatoryjne elementy.

Jak prawidłowo sporządzić umowę przedwstępną?

Sporządzając umowę przedwstępną, istnieje kilka kluczowych kroków do zachowania zgodności z prawem i zapewnienia ochrony interesów stron transakcji. Oto ogólny przewodnik:

 • Zidentyfikuj strony umowy: Należy dokładnie określić strony umowy, podając ich pełne dane, takie jak imiona, nazwiska, numery identyfikacyjne (PESEL), adresy zamieszkania dla osób fizycznych, a w przypadku firm – nazwę, formę prawną, adres siedziby, numer KRS oraz reprezentację.
 • Opis przedmiotu umowy: Umowa przedwstępna musi zawierać precyzyjny opis nieruchomości, w tym jej lokalizację, powierzchnię, numer księgi wieczystej, a także wszelkie inne istotne cechy, które identyfikują nieruchomość.
 • Określ cenę i warunki płatności: W umowie należy szczegółowo określić warunki finansowe, takie jak cena nieruchomości, forma i terminy płatności. W umowie można uregulować również zasady dotyczące zadatku, czy zaliczki.
 • Terminy i warunki umowy: Umowa przedwstępna powinna określać warunki kiedy powinno dojść do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także wskazanie terminu w którym umowa ostateczna powinna zostać zawarta.
 • Odstąpienie od umowy: Umowa może zawierać postanowienia określające sytuacje, kiedy każda ze stron może odstąpić od umowy oraz w jakim terminie takie oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone.
 • Klauzule dotyczące ewentualnych kar umownych: W umowie można ustalić konsekwencje niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron, np. w postaci obowiązku zapłaty kar umownych.
 • Przestrzegaj przepisów prawnych: Przed zawarciem umowy przedwstępnej umowy sprzedaży należy upewnić się, że umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Skonsultuj się z prawnikiem: Zawsze warto zasięgnąć porady w warszawskiej kancelarii JKM zajmującej się sprawami nieruchomości, aby upewnić się, że umowa została sporządzona w sposób prawidłowy i w wystarczającym stopniu zabezpiecza nasze interesy.
 • Podpisy stron: Na koniec, po dokładnym przeanalizowaniu i zaakceptowaniu wszystkich warunków, strony umowy muszą ją podpisać. W przypadku umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, podpisy zostają złożone przed notariuszem.

Pamiętaj, że umowa przedwstępna powinna być sporządzona starannie, ponieważ w przypadku niewywiązywania się z jej postanowień przez którąkolwiek ze stron, może być podstawą do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Dlatego też każda umowa powinna być dostosowana do konkretnego przypadku i przygotowana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i okoliczności obu stron transakcji.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.